Lakas and the Makibaka Hotel /Si Lakas at Ang Makibaka Hotel

by Anthony D. Robles and Carl Angel

Makibaka! Huwag Matakot!
Struggle! Don't be afraid!

When Lakas strolls... read more