Yukon Sled Dog

by Judith Janda Presnall and Mark Elliott