The Cat Man of Aleppo

by Karim Shamsi-Basha, Irene Latham, and Yuko Shimizu